30 تا از بهترین کالوکیشن های زبان انگلیسی و آیلتس 7

4.6/5 - (10 امتیاز)
بهترین Collocation های زبان انگلیسی

30 تا از بهترین کالوکیشن (Collocation) های زبان انگلیسی و آیلتس

کالوکیشن (Collocation) چیست؟

وقتی دو یا چند کلمه بارها در کنار یکدیگر به کار می‌برند، آن‌ها را کالوکیشن (Collocation) یکدیگر در نظر می‌گیرند. در مکالمه محاوره ای زبان انگلیسی و یا بخش های مهم آیلتس از جلمه رایتینگ و اسپیکینگ با استفاده از کالوکیشن (Collocation) گویا دارید به زبان مادری مهارت زبان خود را نشان میدهید در ضمن اگر از رایتینگ آیلتس اطلاعات بیشتری میخواید این مقاله را مشاهده کنید

در این مقاله شما 30 تا از بهترین کالوکیشن (Collocation) های آیلتس را آموزش میبیند که خیلی از داوطلبین توانسته اند به نمره بالای 7 در Lexical بخش writing and speaking برسند.

پیشنها میکنم 9 تا از بهترین استادان آنلاین آیلتس را مشاهده کنید.

دلایل یادگیری کالوکیشن (Collocation)

دلیل یادگیری کالوکیشن (Collocation)
دلیل یادگیری کالوکیشن (Collocation)
 • توسعه مهارت زبان انگلیسی است تا مانند یک زبان مادری
 • کمک به ایده پردازی در رایتینگ آیلتس تسک 2(آموزش ایده پردازی رایتینگ آیلتس)
 • استفاده از ترکیب بندی ها در یک جمله در حین نوشتن حرفه ای
 • ارائه احساسات و عواطف در محیطی متفاوت که از این رو می توانید در آزمون اسپیکینگ آیلتس عملکرد خوبی داشته باشید.
 • در کسب و کار معمولاً از collocations استفاده می شود. مانند تعیین قیمت، قرارداد و غیره. بنابراین، داوطلبان عمومی آیلتس عمدتاً با یادگیری تعداد زیادی collocations خوب برای آیلتس از مزایایی برخوردار می شوند.
 • توسعه مهارت هایی مانند مهارت های ارتباطی، سرعت خواندن، درک مطلب و روان راهی مطمئن برای دستیابی به نمره خوب آیلتس است.
استاد آیلتس مسعود شریفی
استاد آیلتس مسعود شریفی
آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی مسعود شریفی
آموزش آنلاین و حضوری مسعود شریفی 09120472807

انواع کالوکیشن های زبان انگلیسی Types of English Collocations

قبل از اینکه 30 تا از بهترین کالوکیشن های آیلتس را بخوانید بهتر است فرمول کلی کالوکیشن هارا بلد باشید. شش نوع کالوکیشن متداول وجود دارد . در لیست ذیل مشاهده میکنید:

 1. Adjective + Noun
 2. Noun + Noun (such as collective nouns)
 3. Verb + Noun
 4. Adverb + Adjective
 5. Verb + prepositional phrase (phrasal verbs)
 6. Verb + Adverb

اما بریم چندتا مثال از هرکدام بزنیم که بهتر این مقاله را درک کنید:

1.( heavy rain)-Adjective + Noun ( intelligent son)

2.(Indian car)-Noun + Noun (entertainment industry)

3.(have a drink)-Verb + Noun(save money)

4.(highly successful)-Adverb + Adjective(deeply affected)

5.( looking for)-Verb + prepositional phrase (listening to )

6.(runs quickly)-Verb + Adverb(talked loudly)

پیشنهاد ویژه

دوره فشرده 50 جلسه آیلتس 7 مشاهده کنید

لیست 30 تا از حرفه ای ترین و پرکاربردترین کالوکیشن های آیلتس

در این قسمت شما با یادگیری بهترین کالوکیشن (Collocation) ها زبان عمومی و اکادمیک آیلتس(Writing) را تقویت میکنید همچنین با استفاده از دیگشنری ozdic با تایپ کردن کالوکیشن مورد نظر خود میتوانید معنی انگلیسی این عبارت را دریابید.

To reap the benefits

از مزایا بهرمند شدن

You have to study well to reap the benefits of a good lifestyle

it is of  great importance

حایز اهمیت بودن / مهم بودن

It is of great importance that schools provide their students with a safe environment

To satisfy demands/needs/desires

نیاز ها را برطرف کردن / رضایت دادن

As a parent, I should satisfy the needs of my children

To play an important/ vital/ crucial role

نقش اساسی داشتن

He played an important role in the reformation of Indian politics

To fulfill a promise

قول دادن/ ,وعده ای را تحقق دادن

he fulfilled a promise that made with her friend after a lot of struggles

have a significant impact on

نفش مهمی داشتن / تاثیر مهمی داشتن روی چیزی

it will have a significant impact on American consumers

This could have a significant impact on the city’s competitiveness

fundamentally different

کاملا متفاوت بودن

The situation is fundamentally different

The rising powers now are fundamentally different

jump to conclusion

به نتیجه ای سریعی رسیدن

It’s easy to jump to conclusions

people should not jump to conclusions

major development

پیشرفت مهم 

The next major development will be the interface between the parser and the lexical database

I see a need for major development in this area

take up the challenge

به چالش کشیدن

We shall accept this responsibility and take up this challenge

English We would therefore like to take up the challenge of shared development

highly recommend

به شدت پیشنهاد کردن

I would highly recommend the GEMS school to restrict the usage of public transportation for field trips

I highly recommend using that

reach agreement

به توافق رسیدن

We have been able reach an agreement, until we find a peaceful solution

Does it mean “They couldn’t reach an agreement

curb inflation

مهار تورم

Investors should be focused on Brazil’s efforts to curb inflation

government can curb inflation

offer a novel solution

راه حل مناسبی پیشنهاد کردن

there are some ways to offer a novel solution or answer to a question

After the incident, different agencies deigned to offer a practical solution

tackle the problem

با مشکلات روبه رو شدن

we struggle to tackle the problem

they try to tackle a difficult problem once more

human habitation

سکونت انسان/مردم

A building for human habitation, especially one that consists of a ground floor and one or more upper stores

A building for human habitation, especially one that is lived in by a family or small group of people

beneficial/ adverse effect

تاثیر خوب / بد

Because of this, the beneficial effect of it is not fully achieved

that word would have an adverse effect on the preciseness of the sentence

a special occasion

موقعیت خاص

The only times we would go to a restaurant was if it was a special occasion

The one who is baking the cake is inviting the other to come along for a special occasion

provide/receive financial support

فراهم کردن حمایت مالی

Governments were then unwilling to provide any financial support to the unemployed

adults receive financial support from their parents

make a considerable contribution to

نقش مهمی را ایفا کردن

John has been making a considerable contribution to the local food bank by donating food each month

Russia will make a considerable contribution to stable delivery of food products on markets of the APR

make improvements

بهبود یافتن

Engineers made several improvements in precision in recent years

Are there any improvements I can make

perform/complete a task

وظیفه ای را انجام دادن

Procedural memories are memories of the process of performing a task that become automatic with practice

There are many kinds of metal cutting tools, any of which can be used to complete a specific task with efficiency

create a good/bad impression on

تاثیر خیلی خوب یا بد داشتن

 it creates a good the impression of poor language skills on the part of this

My words made a bad impression on her

disseminate information

اطلاعات را انتشار دادن

Part of America’s failure was an improper ability to sift signal from noise and to disseminate this information bureaucratically

Traditional and social media represent the two general form by which humans disseminate information in contemporary society

encounter difficulties

با مشکلات/سختی ها روبه رو شدن

I often encounter difficulties with translating the dominant of a field of study

I have no difficulties on reading, writing, speaking when I encounter

a wide range of

به شکل گسترده ای/ به طور زیاد/ به مقدار زیادی

We continued to offer a wide range of services

frequent television appearances cover a wide range of programme types

a contributing factor

یک عامل مهم /کمک کننده

According to the police report of the accident, excessive speed was a contributing factor

The coach’s positive attitude was a contributing factor to/in the team’s success

To benefit considerably/ enormously

به طور قابل توجهی بهرمند شدن

We have benefited enormously from the startup we initiated

We are the world’s fourth-largest economy and benefit enormously from global trade

    Time Constraints

محدودیت زمانی

I won’t complete the assignment because of the time constraint

 Equally beneficial

کاملا موثر/سودمند بودن

This plan and its predicted outcomes will be equally beneficial for both parties

خب بریم یک متنی که حاوی یکسری از کالوکیشن هایی که مطالع کردید را باهم بررسی کنیم که کمک میکند به شما در متن بتوانید بهتر استفاده کنید

Precision medicine fulfill the promise of revolutionizing healthcare by accurately diagnosing and treating diseases based on an individual’s unique genetic makeup. By integrating advanced computational technologies like AI and ML, precision medicine can play a crucial role in healthcare. This combination can have a significant impact on healthcare systems and patient-provider interactions. In turn, it can lead to major developments and innovations that can fundamentally transform the way we approach healthcare. We highly recommend adopting these advanced computational technologies in the pursuit of delivering better health for all

دیگر کالوکیشن های مهم آیلتس (Speaking -writing)

When it comes to difficulties, we usually don’t say big/large difficulties; instead, you can say

great difficulties
enormous difficulties
major difficulties
serious difficulties

If the difficulties are so big that they can’t be overcome, those are insurmountable difficulties. The word ‘insurmountable’ means it can’t be overcome

If a situation is fraught with difficulties, it means it is completely full of difficulties. Politics is often fraught with

difficulty Collocations - کالوکیشن Difficult
difficulty Collocations

There are a number of verbs we can use when difficulties happen to you. Don’t say “meet difficulties” say

encounter difficulties
face difficulties
run into difficulties (more informal)

For the action you take in response to difficulties, you can use two phrasal verbs: cope with difficulties or deal with difficulties. And, if you take action that helps you succeed and get past the difficulties, then you have overcome the difficulties

You can say, “He finds it hard to express his feelings.” If you express your feelings, that means you talk about your emotions and you share them with other people

Another very common expression is to say, “She hurt my feelings.” If someone hurts your feelings, it means that they made you sad or they made you upset. That person made you experience negative emotions

Feelings Collocations - کالوکیشن Difficult
Feelings Collocations

Another expression is mixed feelings. You can say, “I have mixed feelings about the situation.” This means you have some good emotions and some bad emotions. It’s not clear exactly how you feel

Can you figure out what this collocation means? “He has strong feelings for her.” If one person has strong feelings for another person, that means he is in love with her. This implies strong romantic feelings. Again, that’s when you have “strong feelings for” another person

Let’s see what collocations we have with “feeling” (singular). As I mentioned, we usually use adjectives

a positive emotion could be a good, great, wonderful, amazing, or terrific feeling
a negative emotion could be a bad, horrible, terrible, or awful feeling

 

And finally, we have the expression “I have a feeling.” What on earth does this mean? “I have a feeling” is another way to say “I suspect.” Let me give you an example to make it clearer

Let’s say you have a friend who never comes on time for everything. He’s always late; late to meetings, late to parties, late to events. Let’s say you plan to meet up with this friend and some other friends, and when you arrive all the other friends are there, but this particular friend is not. You can say, “I have a feeling he’s going to be late.” This means, “I suspect he’s going to be late

When we’re in a place where we don’t know anyone, we can try to strike up a conversation (start a conversation) with someone new. This will probably be polite conversation – friendly and civilized

 

We can have an animated conversation, one that is full of energy, emotion, and often gestures. The opposite would be a hushed conversation, one that is done in quiet voices, often because we don’t want other people to overhear our conversation – accidentally listen to it

Communication Collocations - کالوکیشن
Communication Collocations

 

Unfortunately, sometimes the speaker is long-winded, meaning he or she talks too long, and the speech seems interminable – like it will never end

Those expressions were referring to more formal speeches, but the word speech is also used to describe someone’s manner of speaking in general. If someone’s speech is slurred, it means they’re not pronouncing things clearly and it’s hard to understand. Drunk people often have slurred speech

 

There are a lot of adjectives that can describe comments or remarks. Here are some positive ones

speak authoritatively, meaning to speak in a powerful, reliable way, with authority. My friend is an experienced lawyer, so she can speak authoritatively about the law
speak hesitantly, meaning you speak with hesitation, maybe because you are reluctant to share your opinion, or you’re worried about the other person’s reaction
speak earnestly, meaning you’re sincere, honest, and serious about the topic

constructive comments/remarks are ones that have a positive effect or help show how to make things better. We often see this in the expression “constructive criticism,” meaning criticism that’s presented in a kind way in order to help improve
incisive comments/remarks are ones that are clear and sharp, that directly communicate the reality of the situation
perceptive comments/remarks are ones that show good insight and understanding
witty comments/remarks are clever and funny

If you have an advantage, it means you are in a better position when compared to someone else. If one job candidate has 7 years of work experience and another candidate has only 2 years, the one with more experience has an advantage, he is more likely to be hired

take advantage - have an advantage, -Collocations - کالوکیشن
take advantage- have an advantage

To take advantage means to take action so that you profit or benefit from a situation. This can be a good thing – if you get a scholarship to study abroad, you should take advantage of the opportunity, accept the opportunity for your benefit

Make an appointment refers to the action of setting or scheduling the appointment. If I need a checkup, I’d call my doctor’s office and make an appointment for next week; I’m establishing the time and date of the future appointment

MAKE AN APPOINTMENT / HAVE AN APPOINTMENT کالوکیشن
MAKE AN APPOINTMENT / HAVE AN APPOINTMENT

After the appointment is made, now I can say I have an appointment – meaning there is an appointment already scheduled. So when I walk into the doctor’s office I might say “I have an appointment for 10:30”

To have a chance (or sometimes have the chance) simply means to have some time available to do something. If I call my sister and she’s busy, I might leave a message saying “Call me back when you have a chance” – when you have time available

To take a chance means to try something risky or dangerous, or something that might not succeed. When a guy asks a girl out on a date, he’s taking a chance – she might agree to go out, or she might reject him. There’s a risk of failure

HAVE A CHANCE / TAKE A CHANCE کالوکیشن
HAVE A CHANCE / TAKE A CHANCE

get a chance:  I didn’t get a chance to speak to her

miss your chanceHe left and I missed my chance to say goodbye to him

given half a chance:  I’d go now given half a chance (= if I had the slightest opportunity)

To give rise to something means to cause it to happen, or to create the situation in which something is more likely to happen. The economic crisis gave rise to protests across the country. The crisis was what caused or led to the protests. The invention of the internet gave rise to the online course industry. Because we have the internet, that created the situation in which online courses can exist

NOT GIVE A FIG/DAMN/SHIT - GIVE RISE TO کالوکیشن
NOT GIVE A FIG/DAMN/SHIT – GIVE RISE TO

When you hear someone say “I don’t give a fig / I don’t give a damn / I don’t give a shit” and other expressions like that, they are saying “I COMPLETELY don’t care

This is very informal and a little bit rude, so be careful what you say this about or who you say it to. A simple example for me would be I don’t give a fig about celebrities – I really don’t care, I have absolutely no interest, about what movie stars or famous singers are doing

4 تا از مهم ترین اشتباهات رایج استفاده از کالوکیشن (Collocations)

 

1.استفاده از So-So & and so on

در رایتینگ آیلتس، بدیهی است که باید به صورت رسمی بنویسید. کلماتی مانند فلانی، و غیره، یا مانند، می توانند بر امتیاز گروه نوشتاری شما تأثیر بگذارند. بنابراین، بهتر است کلمات رسمی را برای نوشتن انتخاب کنید.

2.استفاده از کلمات پایه ای (Basic words)

استفاده از کلمات اساسی مانند good ، bad مشکلی ندارد. اما، بهتر است از مترادف های متنوع استفاده کنید،به عنوان مثال، می توانید کلمه “bad” را با unpleasant یا terrible جایگزین کنید.

3.از اصطلاحات (Idioms) در رایتینگ آیلتس خودداری کنید

از استفاده از اصطلاحات (Idioms) در آزمون رایتینگ آیلتس خودداری کنید زیرا این آزمون غیر رسمی محسوب می شود. اما، می توانید از آن در آزمون اسپیکینگ آیلتس استفاده کنید، که مشکلی نیست.

4.کلمات مبهم Vague words

کلمات مناسب استفاده کنید. بنابراین، هر صفتی نمیتواند توصیف کننده درست یک اسم باشد.

پیشنهاد ویژه

دنبال یادگیری Reading آیلتس هستید این مقاله را بخوانید

سوالات پرتکرار کاربران در مورد English Collocations

1.قوانین استفاده از collocation چیست؟

هیچ قانونی در استفاده از collocation در زبان انگلیسی وجود ندارد و فقط ترکیبی از کلمات میباشد که برای ارتباط درست اجتماعی استفاده میشود.

2.حرفه ای ترین کالوکیشن کدام است؟

جالب بدانید عبارت Turn on a light یکی از مهم ترین و قوی ترین کال.کیشن ها میدانند

3. چرا باید از کالوکیشن استفاده کنیم؟

استتفاده از collocation باعث میشود منظور خود را بصورت دقیق به مخاصب راسنده و همچنین باعث روان صحبت کردن شما میشود. 

4. پرکاربردترین کالوکیشن های زبان کدام هستند؟

در تصویر ذیل محاوره ای ترین collocation های زبان آشنا میشوید.

پرکاربرترین کالوکیشن های زبان انگلیسی (Collocation)
محاوره ای ترین کالوکیشن های زبان انگلیسی (Collocation)

کالوکیشن های پرکاربرد محاوره ای زبان انگلیسی

Friend collocations

Make friends
Strike up a friendship
Close friend
Lifelong friend
A long-standing friendship
Casual acquaintance
On friendly terms
Stand the test of time
Win someone’s trust
Develop a friendship
Renew a friendship
Spoil a friendship

Family collocations

a close-knit family
a nuclear family
book your trial English Lesson
an extended family
a dysfunctional family
to be part of a family
to belong to a family
to raise a family
to bring up a family
close family relationships
strong/close family ties
a family gathering/get-together

سخن آخر
در این مقاله تلاش نمودیم که شرح مفصلی از مهم ترین و پرکاربردترین کالوکیشن‌ها و نقش آن‌ها در جملات و متن‌های انگلیسی در آیلتس ارائه دهیم. شما هم اگر کالوکیشن پرکاربرد دیگری در زبان انگلیسی می‌شناسید، خوشحال می‌شویم با ما و مخاطبان آموزشگاه آرشا آرسس به اشتراک بگذارید.

در مورد نویسنده این مقاله بدانید
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید